14 % Senior

14 % Senior

Crude Protein…………………………………not less than 14.00% Lysine……………………………………………not less than 0.50% Methionine………………………………………not less than 0.15% Fat…………………………………………………not less than 6.60%

Fiber ………………………………………………not more than 21.50%

Starch …..…………………………………………not less than 14.00% Calcium…………………………………….not less than 0.70 not more than 1.10% Phosphorus……………………………….not less than 0.30% Copper………………………………………not less than 66 ppm Selenium…………………………………not less than 0.7 ppm Zinc…………………………………………not less than 175 ppm Vitamin A………………………………………..not less than 5,000 IU/lb Vitamin D……………………………………………not less than 800 IU/lb Vitamin E……………………………………………not less than 60 IU/lb